Disclaimer

Website inhoud en gebruik

De verschillende pagina’s die je raadpleegt op deze website of die je via interactieve toepassingen verkrijgt zijn zuiver informatief. Dit geldt ook voor de informatie en onderwerpen die je op deze website kan terugvinden. Ze kunnen in geen geval als gepersonaliseerd of bindend worden beschouwd. Voor gepersonaliseerd advies, kan je steeds contact opnemen met Wim Vervaele.  

Deze site bevat hyperlinks naar externe websites. Deze zijn louter ter informatie an voor jouw gemak. Je wordt ermee doorverwezen naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wim Vervaele beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap. Daardoor kan geen garantie worden geboden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

Wim Vervaele is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites waarnaar op deze website wordt verwezen. Hij kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die iemand zou lijden door die informatie.

Wim Vervaele voorziet in alle nodige middelen om een goede werking van de website te verzekeren. Deze website wordt naar best vermogen op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De organisatie achter deze site kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet voortdurend toegankelijk zijn van de website te wijten aan storingen, onderbrekingen en technische problemen.

Intellectuele eigendomsrechten

Wim Vervaele bezit de exclusieve auteursrechten op deze website, haar design en de volledige inhoud ervan.

Door verder te surfen op deze site aanvaard en erken je dat de website van Vervaele foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, informatie en andere materiaal kan bevatten, die beschermd zijn als intellectuele eigendomsrechten. Hetzij van Vervaele zelf, hetzij van derden. Het is niet toegestaan om de website (op welke manier of op welke drager dan ook) geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan te passen, te vertalen, te verkopen, te verhuren, uit te lenen, mee te delen aan een publiek of zelfs afgeleide werken van voormelde elementen te creëren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke en voorafgaande toestemming van Wim Vervaele.

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt. Dit overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over het gebruik van de informatie kan je contact opnemen met de beheerder van de website of rechtstreeks met de beheerders van de desbetreffende webpagina’s. Klik voor verdere informatie op “contact” in de navigatiebalk.

Wim Vervaele kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, indien er sprake is van opzet of een grove fout. 

Wim Vervaele behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Indien je deze rechten schendt door de hierboven gestelde voorwaarden niet na te leven, verbind je je ertoe Wim Vervaele of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen die gevorderd worden als gevolg van een inbreuk hierop.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Door deze website te bezoeken, aanvaard je dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd.

In geval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, zelfs in kortgeding. De aanvaarding van wissels verandert deze bevoegdheid niet.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden in e-mailberichten en de eventuele bijlagen is enkel bestemd voor de geadresseerde en kan strikt vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien je dergelijk bericht ten onrechte ontvangt, word je verzocht de inhoud niet te gebruiken. We vragen je ook de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het origineel bericht, elke kopie en/of uitprint daarna op permanente wijze te verwijderen of te vernietigen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Wim Vervaele staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Vervaele doet al het mogelijke om virussen in de verzonden e-mails te vermijden. Indien desondanks verstuurde e-mail wel een virus of schadelijke bijlage bevat, kan Wim Vervaele niet verantwoordelijk gesteld worden.

Personeelsleden van Wim Vervaele mogen geen bindende overeenkomsten sluiten namens Vervaele via uitwisseling van e-mails met andere partijen, zonder gebruik te maken van een wettelijk erkende elektronische handtekening of zonder dat er een uitdrukkelijke schriftelijk bevestiging op volgt met een of twee handtekeningen die Vervaele verbinden. Zaakvoerders treden op in het kader van hun mandaat als leidinggevende van Vervaele en kunnen aldus wel bindend optreden voor dit bedrijf.

Ontvang regelmatig onze fietstips