Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op ombouwsets voor fietsen, aangekocht bij en gemonteerd door Wim Vervaele, hierna “de installateur” genoemd en de klant. Het ondertekenen van de bestelbon door de klant betekent aanvaarding van de algemene en bijzondere voorwaarden. 

Onder “factuurbedrag” wordt verstaan: de totaalsom van elektrische ombouwset, de installatieprijs en de accessoires.

Identificatie van het bedrijf

Wim Vervaele is de handelsnaam van Elektriciteit in jouw fiets BV met maatschappelijke zetel in Nieuwstraat 30 – 8810 Lichtervelde en gekend in Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0791.407.459.

Artikel 1: definitieve bestelling

Elke offerte is vrijblijvend.

Bij het opmaken van de bestelbon wordt een voorschot, ter waarde van de elektrische ombouwset, aangerekend. Pas nadat het voorschot is gestort of contant betaald, wordt de elektrische ombouwset bij de leverancier besteld. De bestelbon is definitief onder de opschortende voorwaarde dat de bestelling wordt bevestigd door de leverancier van de elektrische ombouwset.

Na het ondertekenen van de bestelbon kan de overeenkomst alleen geannuleerd worden voor zover de elektrische ombouwset nog niet door de installateur is besteld. Op straffe van nietigheid moet het annuleren van de overeenkomst schriftelijk gebeuren en gericht zijn aan Wim Vervaele, Nieuwstraat 30, 8810 Lichtervelde.

Artikel 2: datum en aflevering product

De datum van aflevering van de overeengekomen installatie van de elektrische ombouwset op de fiets is slechts indicatief. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering van de afgewerkte fiets plaats op het adres van de installateur.

Artikel 3: achterstallige betaling

De eindafrekening wordt bij aflevering van de fiets betaald. Bij laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling het factuurbedrag worden verhoogd met een verwijlintrest van 1 % per maand, met een maximum van 7 %. Daarnaast wordt het factuurbedrag verhoogd met een forfaitair schadevergoeding van 10 %.

Artikel 4: eigendomsvoorbehoud

De installateur blijft eigenaar van de elektrische ombouwset tot de betaling van het factuurbedrag, desgevallend tot aan de volledige betaling van verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding zoals in artikel 3 bepaald.

Artikel 5: retentierecht

De installateur heeft het recht om de fiets, met de geïnstalleerde elektrische ombouwset en accessoires, bij te houden totdat de klant het factuurbedrag, desgevallend met inbegrip van de verwijlintresten en de forfaitaire schadevergoeding zoals bepaald in artikel 3, heeft betaald.

Artikel 6: waarborg en zichtbare fout

Door het afleveren of het meenemen van de fiets erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar en de installatie ervan beantwoordt aan de overeenkomst. Vanaf de aflevering van de fiets is de elektrische ombouwset gedurende twee jaar tegen fabricagefouten gewaarborgd.

Klachten inzake zichtbare fouten van de geleverde elektrische ombouwset of de installatie ervan moeten onmiddellijk bij de aflevering van de fiets aan de installateur worden gemeld. Klachten die pas na het eerste gebruik worden ontdekt, moeten binnen de zeven kalenderdagen aan de installateur worden gemeld.

Wanneer de klant eigenhandig werkzaamheden aan de elektrische ombouwset heeft verricht, kan de waarborgregeling niet meer tegenover de installateur worden ingeroepen.

De dwingende bepalingen van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken is van toepassing voor de klant-consument.

Artikel 7: aansprakelijkheid

De klant is zelf verantwoordelijk de fiets in overeenstemming met alle wettelijke vereisten te houden. De op de fiets geplaatste elektrische ombouwset is geprogrammeerd met een maximum snelheid van 25 km/uur. De installateur is niet aansprakelijk voor door de klant of derden eigenhandig uitgevoerde manipulaties of wijzingen aan de geïnstalleerde elektrische ombouwset.

Daarnaast is de installateur niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van de fiets van de klant.

Artikel 8: algemeen

Klachten worden aangetekend gericht aan Wim Vervaele, Nieuwstraat 30, 8810 Lichtervelde.

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 9: verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klant worden verwerkt overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Deze bepalingen kunnen worden nagelezen in onze privacyverklaring

Downloaden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden.

Ontvang regelmatig onze fietstips